Ympäristöfasilitointi ja osallistavat työpajat

Mukula Sustainability – Ympäristöfasilitointi

Yritysten ympäristövastuu on olennainen vaikutin nykypäivän markkinoilla ja sen toteuttaminen tai toteuttamatta jättäminen vaikuttaa niin asiakkaiden kuin sijoittajienkin päätöksentekoon. Hallituksen 2025-tavoite rakentaa Suomesta kiertotalouden edelläkävijämaata tekee tästä hetkestä ihanteellisen ympäristövastuullisuuden kehittämiselle. PK-yrityksille lanseerattu Innovaatioseteli ja vastuullista sijoittamista tukeva ilmapiiri avaavat ovia pienemmillekin yrityksille. 

Mukula Sustainabilityn ympäristöfasilitoinnin avulla saat uutta potkua olemassa olevan ympäristövastuu-strategian eteenpäin viemiseksi tai sysäyksen vastuullisemman yrityskulttuurin kehittämiseksi.

Vastuullinen yritystoiminta luo kilpailuetua

Vastuullisen yritystoiminnan kehittäminen antaa etua kilpailijoihin nähden, tuo säästöjä resurssitehokkuuden parantamisen kautta ja mahdollisuuden luoda uutta liiketoimintaa tai tuotteita.

Vastuullisuuskysymykset ovat yhä useammin tärkeässä osassa hankintapäätöstä tehtäessä niin yritys-, kunta- kuin kuluttajasektorillakin. Panostaminen toiminnan negatiivisten ympäristövaikutusten minimoimiseen (ja positiivisten vaikutusten kasvattamiseen) antaa asiakkaille lisäarvoa ja palvelee heidän omia vastuullisuustavoitteitaan. Yritysvastuun kehittäminen on olennainen osa menestystä.

Ympäristöfasilitointi ja osallistavat työpajat

Yrityksen vastuullisuudella on yhteys henkilöstön työhyvinvointiin. Yrityksen välittäminen toimintansa vaikutuksista ympäröivään maailmaan kasvattaa henkilöstön arvostusta ja luottamusta työnantajaansa. Osallistamalla henkilöstö ympäristövastuullisuuden kehittämiseen antaa aihetta ylpeyteen ja luo yhteisöllisen yrityskulttuurin. On luonnollista haluta kokea tekevänsä jotain merkittävää. 

Mitä hyötyä on yritysvastuun kehittämisestä? 

  1. Yritysvastuun kehittäminen pitkällä tähtäimellä mahdollistaa uusien tuotteiden, valmistustapojen ja innovaatioiden kehittymisen. Kiertotalouden mahdollisuuksiin tutustuminen ja niihin tarttuminen avaa ovia uusiin säästöihin, liiketoimintaan, ja markkinoille.
  2. Resurssien tehokas käyttö, jätehuollon ja energia-, ja materiaalivirtojen järkevä hallinta tuovat säästöjä.
  3.  Vastuullisen yrityksen henkilöstö on ylpeä työnantajastaan ja työyhteisön saavutuksista. Työnteosta tulee mielekkäämpää ja innostus palaa arkeen.
  4. Vastuullinen yritys houkuttelee huippuosaajia ja sijoittajia.
  5. Yrityksen imago asiakkaiden keskuudessa paranee. 

Onko sinulla kysymys yritysten ympäristövastuusta? Kaipaatko vinkkejä vastuullisuuden kehittämiseksi yrityksessäsi? Kirjoita meille: info@mukulasustainability.com

Tarjoamme vinkit ilmaiseksi eikä kysyminen velvoita sinua mihinkään. 

Yksityinen: Vastuullisuusvalmennuksen 3 vaihetta

Vastuullisuusvalmennus koostuu kolmesta osasta: johdon haaste, osallistavat työpajat ja seuranta 

Sykäys vastuullisuuden kehittämiseksi lähtee johdosta ja strategisesta päätöksestä. Muutoksen läpivieminen organisaation jokaisen jäsenen arkeen vaatii aina ponnisteluja ja poisoppiminen vanhoista tavoista saattaa tuottaa hankaluuksia. Siksi on tärkeää että henkilöstö ymmärtää johdon vastuullisuustavoitteet, ja sen kuinka ne näkyvät jokaisen arjessa. 

Meidän tehtävämme valmentajina on tulkita vastuullisuuden kehittämisstrategia henkilöstölle niin, että arjen pientenkin tekojen merkitys tavoitteiden saavuttamiseksi on selkeää. Tässä oivana työkaluna ovat henkilöstön osallistavat ja itseohjautuvuuteen kannustavat menetelmät.

Vastuullisuustavoitteiden saavuttamista on tärkeää mitata useastakin syystä: yrityksen omistajia kiinnostaa vastuullisuusponnistelujen taloudelliset hyödyt sekä mahdollisten uusien innovaatioiden tai tuotteiden syntyminen; henkilöstön palkitseminen virstanpylväiden saavuttamisesta muutosprosessissa on hyvä kannustin; lisäksi kehityksen seuranta on tärkeää jatkuvan parantamisen ja muutoksen loppuunsaattamisen varmistamiseksi. 

Osallistava yritysvastuuvalmennuksemme kannustaa itseohjautuvuuteen organisaatiossasi.

Vaihe 1:  johdon vastuullisuushaaste

Vastuullisuusvalmennuksen ensimmäisessä vaiheessa tutustumme johtoryhmään, käymme läpi yrityksen strategian ja linjaukset, lähtökohdat vastuullisuuden jatkuvalle kehittämiselle ja pitkän tähtäimen tavoitteet.

Tarkastelemme tämänhetkistä yritysvastuun tilannetta, yrityskulttuuria ja tarvittaessa haastattelemme avainhenkilöitä. Laadimme yhdessä tavoitteet valmennukselle.

Lue blogistamme lisää siitä, mitä johdon haastamisella tarkoitamme.

Vaihe 2: henkilöstön osallistava työpajakoulutus

Toisen vaiheen työpajakoulutuksessa annamme henkilöstölle työkalut strategian tulkitsemiseksi jokaisen arkeen niin että he ymmärtävät roolinsa organisaation yhteiskuntavastuun jatkuvassa kehittämisessä ja muutoksen onnistumisessa. Osallistamalla henkilöstö uusien vastuullisempien käytänteiden suunnitteluun varmistetaan tavoitteiden sisäistäminen ja hyvien ideoiden kerääminen talteen henkilöstöltä. Henkilöstön kuuleminen heitä koskevissa muutoksissa antaa kokemuksen arvostuksesta ja parantaa motivaatiota muutoksen toteuttamiseen ja omaksumiseen. Oikeanlaisten työkalujen avulla muutoksen säännöllinen mittaaminen on selkeää ja tehokasta.

Vaihe 3: muutoksen seuranta

Muutosprosessin onnistumisen oleellinen osa on uusien käytäntöjen vakiinnuttaminen ja jatkuvan kehityksen ylläpito ja seuranta. Kolmannessa vaiheessa oleellista on tulosten mittaaminen, analysointi ja uusista toimenpiteistä sopiminen. Palvelumme sisältää seurantakäyntejä, joiden aikana keskustellaan sovittujen mittareiden tuloksista ja henkilöstön kokemuksista ja kehitysehdotuksista. Näin varmistamme, että prosessi onnistuu muutostilanteisiin väistämättä kuuluvista ongelmista huolimatta.

Pyydä tarjous vastuullisuusvalmennuksesta teidän organisaatiossanne! 

Soita: +358 50 37 65 414 tai lähetä viesti: info@mukulasustainability.com

Henkilöstön osallistavat työpajat

Työyhteisön itseohjautuvuuteen tähtäävät ympäristövastuu työpajat

Yritysvastuun kehittäminen vaatii selkeiden tavoitteiden asettamista ja suunnittelua organisaatiotasolla. Osallistavien työpajojen avulla taas saadaan yhteiset ympäristö vastuullisuuden kehittämistavoitteet kirkastettua jokaisen arjessa ja henkilöstö sitoutettua toimenpiteisiin. Yksinkertaistettuna henkilöstön osallistavat työpajat kehittävät yritysvastuuta arjessa.

Ympäristövastuun työpajoissamme otamme henkilöstön mukaan ideointiin ja päätöksentekoon asioissa, jotka koskevat heidän omaa työarkeaan. Työpajoissa ohjataan ajatusten ja mielipiteiden jakamiseen, kuuntelemiseen, keskustelemiseen ja vuorovaikutukseen. Ratkaisut ovat perusteellisempia ja helpommin omaksuttuja, kun henkilöstö saa osallistua itse omien käytäntöjensä suunnitteluun.

Henkilöstö tuntee oman työnsä parhaiten! Osallistamalla henkilöstö suunnitteluprosessiin edistetään uusien toimintatapojen omaksumista ja motivaatiota muutokseen. 

Käytämme fasilitoinnin pohjana erilaisia fasilitointi metodeja, joiden avulla luodaan keskustelulle yhdessä suunnittelua tukeva, avoin tila, ilmapiiri ja rajat. Työpajojen onnistumisen kannalta avainasemassa on huolellinen etukäteissuunnittelu ja kysymysten asettelu. Oikeilla kysymyksillä saadaan hyödyllisiä vastauksia.

Henkilöstön osallistavat työpajat kehittävät yritysvastuuta arjessa.

Henkilöstön osallistavat työpajat apuna yritysvastuun kehittämiseksi arjessa.

Osallistavien työpajojen tarkoitus on merkityksellisen keskustelun aikaansaaminen, mikä johtaa henkilöstön kollektiiviseen ymmärrykseen organisaation ympäristövastuun tavoitteista ja heidän omasta roolistaan tavoitteiden saavuttamisessa.

Fasilitoidut työpajat täydentävät perinteisiä johtamistapoja ja sopivat erinomaisesti ympäristövastuu strategian jalkautuksen tueksi

Työpajatyöskentelyssä mennään systeemiselle tasolle ja tarkastellaan organisaation prosesseja yrityksen ympäristövastuun näkökulmasta. Osallistujat suunnittelevat yhdessä uusia vastuullisuusstrategiaa tukevia toimintatapoja. Jokainen saa äänensä kuuluviin ja toimii vuorollaan yhteistyössä luotujen ja hyväksyttyjen sääntöjen valvojana ja tulosten mittaajana.

Lähtökohtana merkitykselliselle keskustelulle on oikeiden ihmisten paikallaolo. Kun työpajaan osallistuu ihmisiä organisaation eri osastoilta, saadaan keskusteluun useita eri näkökulmia ja mahdollistetaan vuorovaikutuksessa oppiminen ja kokonaiskuvan kirkastuminen.

Vastuullisuuden ympärille saattaa eri osastojen edustajien ja asiantuntijoiden kesken syntyä myös ideoiden ja toimintojen symbiooseja, jotka voivat johtaa kokonaan uusiin tuotteisiin tai innovaatioihin.

Tavoitteena organisaation itseohjautuvuus

 Fasilitointimenetelmien avulla tavoitellaan organisaation itseohjautuvuuden kehittämistä, missä ylhäältä saatuja tarkkoja toimintaohjeita ja sääntöjä ei lopulta tarvita, sillä henkilöstö ymmärtää yhteiset tavoitteet ja niiden edun organisaation kaikille sidosryhmille, sitoutuu niihin ja edistää niiden toteutumista omista lähtökohdistaan.

Työntekijöiden työmotivaatio ja viihtyvyys kasvavat heidän tuntiessaan olevansa merkityksellisiä työyhteisön jäseniä ja saadessaan vaikuttaa omaan työarkeensa ja siinä tapahtuviin muutoksiin.

Fasilioinnilla saadaan henkilöstö ymmärtämään oman työnsä vaikutukset kokonaistavoitteisiin.

Työpajakeskustelut tiedonkulun välineenä henkilöstöltä johdolle

Osallistavat työpajat toimivat osana organisaation sisäistä viestintää. Työpajojen luoma avoin ja hyväksyvä tila keskustelulle antaa henkilöstölle mahdollisuuden sekä ymmärtää toistensa olosuhteita, että saattaa asioita johdon tietoisuuteen.

Henkilöstön kuuleminen ympäristövastuuseen liittyvissä käytännön asioissa antaa johdolle myös erinomaista tietoa muista työn sujuvuuteen liittyvistä yksityiskohdista, sillä keskusteluissa nousee usein esiin mielenkiintoisia ja johdolle uusiakin seikkoja.

Suunnittelemme jokaiselle yritykselle ja organisaatiolle heidän tavoitteitansa parhaiten tukevan vastuullisuustyöpajan.

Ota yhteyttä!  Soita +358 50 37 65 414 tai laita viesti info@mukulasustainability.com

Ota yhteyttä!

Ota rohkeasti yhteyttä, meillä on yhteinen tavoite! 

Kerromme mielellämme lisää siitä, kuinka sinun yrityksesi voi parantaa kilpailukykyään ottamalla vastuullisuuden olennaiseksi osaksi toimintaa ja kuinka valmennuksemme avulla saamme koko organisaation sitoutumaan jatkuvaan vastuullisuuden ja tulevaisuuden toimintaympäristön kehittämiseen. 

Kysy meiltä vastuullisuudesta! 

Oletko huomannut yritysvastuun kehittämisen tärkeyden toimialallasi? Kyselevätkö asiakkaat tuotteidesi vastuullisuuden perään? Vai onko kehitys kenties pysähtynyt henkilöstön motivaation laantumiseen?  Lähetä meille kysymyksesi sähköpostilla info@mukulasustainability.com vastaamme mielellämme ja annamme tilanteeseesi sopivia vinkkejä. 

Autamme sinua parantamaan yrityksesi kilpailukykyä jatkuvalla vastuullisuuden kehittämisellä!
Autamme sinua parantamaan yrityksesi kilpailukykyä jatkuvalla vastuullisuuden kehittämisellä! Sitoutumalla vastuulliseen toimintaan saavutetaan kilpailukykyä ja vastataan markkinoiden muutoksiin.

Yhteystiedot:

Liisa-Maija Malinen, KTM (yritysten ympäristöjohtaminen)
puh: +358 50 376 5414

Sirpa Kortelainen, KTM (yritysten ympäristöjohtaminen),
puh: +358 45 632 0590 

s-posti: info@mukulasustainability.com

Y-tunnus: 2766235-4

  /mukula-sustainability