Henkilöstön osallistavat työpajat

Työyhteisön itseohjautuvuuteen tähtäävät ympäristövastuu työpajat

Yritysvastuun kehittäminen vaatii selkeiden tavoitteiden asettamista ja suunnittelua organisaatiotasolla. Osallistavien työpajojen avulla taas saadaan yhteiset ympäristö vastuullisuuden kehittämistavoitteet kirkastettua jokaisen arjessa ja henkilöstö sitoutettua toimenpiteisiin. Yksinkertaistettuna henkilöstön osallistavat työpajat kehittävät yritysvastuuta arjessa.

Ympäristövastuun työpajoissamme otamme henkilöstön mukaan ideointiin ja päätöksentekoon asioissa, jotka koskevat heidän omaa työarkeaan. Työpajoissa ohjataan ajatusten ja mielipiteiden jakamiseen, kuuntelemiseen, keskustelemiseen ja vuorovaikutukseen. Ratkaisut ovat perusteellisempia ja helpommin omaksuttuja, kun henkilöstö saa osallistua itse omien käytäntöjensä suunnitteluun.

Henkilöstö tuntee oman työnsä parhaiten! Osallistamalla henkilöstö suunnitteluprosessiin edistetään uusien toimintatapojen omaksumista ja motivaatiota muutokseen. 

Käytämme fasilitoinnin pohjana erilaisia fasilitointi metodeja, joiden avulla luodaan keskustelulle yhdessä suunnittelua tukeva, avoin tila, ilmapiiri ja rajat. Työpajojen onnistumisen kannalta avainasemassa on huolellinen etukäteissuunnittelu ja kysymysten asettelu. Oikeilla kysymyksillä saadaan hyödyllisiä vastauksia.

Henkilöstön osallistavat työpajat kehittävät yritysvastuuta arjessa.

Henkilöstön osallistavat työpajat apuna yritysvastuun kehittämiseksi arjessa.

Osallistavien työpajojen tarkoitus on merkityksellisen keskustelun aikaansaaminen, mikä johtaa henkilöstön kollektiiviseen ymmärrykseen organisaation ympäristövastuun tavoitteista ja heidän omasta roolistaan tavoitteiden saavuttamisessa.

Fasilitoidut työpajat täydentävät perinteisiä johtamistapoja ja sopivat erinomaisesti ympäristövastuu strategian jalkautuksen tueksi

Työpajatyöskentelyssä mennään systeemiselle tasolle ja tarkastellaan organisaation prosesseja yrityksen ympäristövastuun näkökulmasta. Osallistujat suunnittelevat yhdessä uusia vastuullisuusstrategiaa tukevia toimintatapoja. Jokainen saa äänensä kuuluviin ja toimii vuorollaan yhteistyössä luotujen ja hyväksyttyjen sääntöjen valvojana ja tulosten mittaajana.

Lähtökohtana merkitykselliselle keskustelulle on oikeiden ihmisten paikallaolo. Kun työpajaan osallistuu ihmisiä organisaation eri osastoilta, saadaan keskusteluun useita eri näkökulmia ja mahdollistetaan vuorovaikutuksessa oppiminen ja kokonaiskuvan kirkastuminen.

Vastuullisuuden ympärille saattaa eri osastojen edustajien ja asiantuntijoiden kesken syntyä myös ideoiden ja toimintojen symbiooseja, jotka voivat johtaa kokonaan uusiin tuotteisiin tai innovaatioihin.

Tavoitteena organisaation itseohjautuvuus

 Fasilitointimenetelmien avulla tavoitellaan organisaation itseohjautuvuuden kehittämistä, missä ylhäältä saatuja tarkkoja toimintaohjeita ja sääntöjä ei lopulta tarvita, sillä henkilöstö ymmärtää yhteiset tavoitteet ja niiden edun organisaation kaikille sidosryhmille, sitoutuu niihin ja edistää niiden toteutumista omista lähtökohdistaan.

Työntekijöiden työmotivaatio ja viihtyvyys kasvavat heidän tuntiessaan olevansa merkityksellisiä työyhteisön jäseniä ja saadessaan vaikuttaa omaan työarkeensa ja siinä tapahtuviin muutoksiin.

Fasilioinnilla saadaan henkilöstö ymmärtämään oman työnsä vaikutukset kokonaistavoitteisiin.

Työpajakeskustelut tiedonkulun välineenä henkilöstöltä johdolle

Osallistavat työpajat toimivat osana organisaation sisäistä viestintää. Työpajojen luoma avoin ja hyväksyvä tila keskustelulle antaa henkilöstölle mahdollisuuden sekä ymmärtää toistensa olosuhteita, että saattaa asioita johdon tietoisuuteen.

Henkilöstön kuuleminen ympäristövastuuseen liittyvissä käytännön asioissa antaa johdolle myös erinomaista tietoa muista työn sujuvuuteen liittyvistä yksityiskohdista, sillä keskusteluissa nousee usein esiin mielenkiintoisia ja johdolle uusiakin seikkoja.

Suunnittelemme jokaiselle yritykselle ja organisaatiolle heidän tavoitteitansa parhaiten tukevan vastuullisuustyöpajan.

Ota yhteyttä!  Soita +358 50 37 65 414 tai laita viesti info@mukulasustainability.com