Vastuullisuus on tärkeä osa riskienhallintaa

Riskienhallinta vaatii ilmastonmuutoksen vaikutusten kartoittamista koko yrityksesi toimialueella ja tuotantomaissa.

Kansainvälisellä kentällä toimivana yrittäjänä et voi työntää päätäsi pensaaseen ja kuvitella, että ”no ei se ilmastonmuutos ei täällä Suomessa tee erityisen pahaa jälkeä ja saattaahan tuo jopa parantaa esimerkiksi maanviljelyn näkymiä”. Riskeihin tulee varautua kartoittamalla ilmastonmuutoksen vaikutukset koko yrityksesi toimialueeseen ja tuotantomaahan. Minkälaisia riskejä se aiheuttaa sinun toiminnallesi? Tuotannolle? Logistiikalle? Otathan huomioon sosiaaliset vaikutukset ilmastonmuutksella voi olla toimialueellasi? Makean veden tai luonnonresurssien hupeneminen voi johtaa konflikteihin, ruoan puute vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin luonnonkatastrofeista puhumattakaan. Ethän vain itse ole osaltasi vaikuttanut yhteisön hyvinvoinnin heikkenemiseen käyttämällä luonnonvaroja tehottomasti? Olet itse valinnut alihankkijasi ja toimittajasi, joten olet osaltasi myös vastuussa heidän toiminnastaan.

Maailmanlaajuinen toimitusketju on yhtä kuin maailmanlaajuiset riskit.

Listaan tässä alla muutamia esimerkkejä riskeistä, jotka liittyvät yritysvastuuseen. Yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten vakavuuteen sitoutumalla vastuullisempaan liiketoimintaan ja oman toimintansa riskienhallintaan.

  1. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat riskit, kuten luonnonkatastrofit, resurssipula ja sosiaaliset levottomuudet voivat vaikuttaa materiaalien saantiin ja tuotteiden valmistukseen. Ruoantuotannossa makean veden puute on todellinen riski, sillä tätä ilmaista raaka-ainetta käytetään hyvin tehottomasti. Tähän liittyy myös moraalisia kysymyksiä paikallisten ihmisten oikeuksista puhtaaseen veteen suurtuotantoalueilla. Tähän heränneenä mm. Coca-Cola on alkanut investoida vedensaantiin, sen säästämiseen ja laadun parantamiseen tuotantomaissaan.
  2. Myös kasvuolosuhteiden muutokset, taudit, tuhohyönteiset, maaperän köyhtyminen, tulvat ja kuivuus ovat asioita jotka tulee huomioida ja joihin tulee varautua muuttamalla tuotantotapoja kestävämmiksi. Hinnoittelemattomien luonnonvarojen, kuten biodiversiteetin, pohjaveden, puhtaan ilman ja ilmaston tila voivat vaikuttaa näistä riippuvaiseen tuotantoon.
  3. Ei tule myöskään unohtaa työntekijöiden työoloja. Puutteelliset työolot voivat pahimmillaan johtaa vuoden 2013 Rana Plazan kaltaiseen tragediaan, joka jätti pysyvän arven paikalliseen yhteisöön. Länsimaisten tekstiilialan yritysten vastuuta onnettomuudessa perätään edelleen ja keskustelu tekstiilien eettisestä tuotannosta on aiheestakin pinnalla.
  4. Sidosryhmäsuhteiden hallinta ei ole ainoastaan yritysvastuukysymys vaan valistunutta oman edun hallintaa. Epäonnistuminen sidosryhmäsuhteiden hallinnassa voi johtaa lisääntyneisiin konflikteihin ja sidosryhmäyhteistyön heikentymiseen. Tämä taas voi aiheuttaa aikataulujen ja budjettien paukkumiseen tai jopa ongelmiin maankäyttölupien kanssa. Yrityksen kannattaa panostaa tehokkaaseen sidosryhmäjohtamisen prosessiin, jonka avulla tunnistetaan riskejä ja mahdollisuuksia.

Mitä yritykset voivat tehdä varautuakseen toisella puolella maailmaa vallitseviin tilanteisiin ja tulevaisuuden muutoksiin?

Riskienhallinta vaatii investointipäätöksiä pitkän tähtäimen valmiuksien rakentamiseksi ja mukautumiskykyisten strategioiden kehittämiseksi. Sosiaaliset ja ympäristöriskit ilmenevät usein pitkällä aikavälillä ja vaikuttavat liiketoimintaan moniulotteisesti. Ne ovat usein myös yrityksen kontrollin saavuttamattomissa. On kuitenkin mahdollista vaikuttaa toimitusketjun vastuullisuuden kehittämiseen muun muassa erilaisin kannustimin.

Kannustimet tuotantoketjulle ja ostolle

Tiesitkö, että toimitusketjun kasvihuonepäästöt voivat olla jopa nelinkertaiset yrityksen päätoimintoihin verrattuna (CDP, 2016)?

Ostajat voivat ohjata tuottajia ymmärtämään ja huomioimaan ilmastoriskit ja toimittajat vuorostaan ottaa askelia asiakkaidensa sitouttamiseksi ilmasto-ongelmien, päästöjen ja riskien pienentämiseen. Tuotantoketjua voidaan ohjata vastuullisuuden parantamiseen esimerkiksi asettamalla taloudellisia kannustimia ostajille ja säätämällä toimittajien sitouttamistavoitteita. Vahvemman toimittajajohtamisen tavoitteena on vakuuttaa tuottajat sisällyttämään ilmastoasiat liiketoimintastrategiaansa ja sitoutumaan päästövähennystavoitteisiin.

Kyllä. Vastuulliset yritykset menestyvät paremmin!

Tutkimus: Korkean vastuullisuuden yritykset päihittävät matalan vastuullisuuden yritykset selvästi!

”Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa! Vastuulliset yritykset menestyvät paremmin!” Me rummutamme jatkuvasti vastuullisen yritystoiminnan hyödyistä ja yritämme vakuuttaa yritysmaailmaa ympärillämme vastuullisuusstrategian kannattavuudesta. 

Jotta saamme vähän lihaa luiden päälle ja vielä perusteluja lisäkkeeksi päätin selailla hieman asiaan perehtyneitä tutkimuksia ja jakaa muutaman esimerkin.

Vastuullisella yritystoiminnalla tarkoitetaan yleisesti toimintaa, joka ei vahingoita ihmisiä tai ympäristöä, mutta parhaimmillaan tuottaa hyötyä sidosryhmilleen ja aktiivisesti keskittyy parantamaan toimintansa ja tuotteidensa elinkaaren sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia.

Eccles, Ioannou, ja Serafeim (2014) tutkivat 180:tä yritystä 18-vuoden ajanjaksolla (v.1993 – v.2010) ja vertasivat ns. korkean vastuullisuuden yrityksiä matalan vastuullisuuden yrityksiin. Tutkimus osoitti seuraavaa:

Korkean vastuullisuuden yritykset päihittävät matalan vastuullisuuden yritykset selvästi niin osakemarkkinoilla kuin kirjanpidollisesti laskettuna. Korkean vastuullisuuden yritykset pärjäsivät verrokkejaan paremmin 11:nä vuotena 18:sta vuodesta. Tämä lisäksi huomattiin vastuullisten yritysten osakkeiden olevan vakaampia.

On siis selvää, että menestyminen (ja osakkaiden vaurastuttaminen) vastuullisuus edellä ei ole pelkästään mahdollista, vaan hyvää liiketoimintaa!

 

Erityisesti vastuullisen yritystoiminnan hyödyt erottuivat B2C sektorin yrityksissä, yrityksissä, joissa yritysten kilpailuvalttina on brändi tai inhimillinen pääoma sekä yrityksissä, jotka hyödyntävät toiminnassaan suuria määriä luonnonvaroja.

On siis selvää, että menestyminen (ja osakkaiden vaurastuttaminen) vastuullisuus edellä ei ole pelkästään mahdollista, vaan hyvää liiketoimintaa!

Finlayson on viime aikoina panostanut vahvasti mm. vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja sidosryhmäsuhteisiin.

 

Yksinkertaisimmillaan vastuullisuuden kehittäminen tuo säästöjä toiminnan ja materiaalivirtojen tehostamisen kautta. GE teki vuonna 2013 300:n miljoonan dollarin säästöt vähentämällä kasvihuonepäästöjään 32% (vuodesta 2004) ja vedenkulutustaan 45% (vuodesta 2006). Wal-Mart taas säästi miltei 11 miljoonaa dollaria tehostamalla logistiikkaansa ja kasvatti tuottojaan viiden vuoden aikana 140 miljoonaa dollaria kierrättämällä käyttämänsä auto- ja ruokaöljyn.

Myös sijoittajat ovat huomanneet vastuullisten yritysten vähäriskisyyden, paremman tuottavuuden ja vakauden. EY:n Global Institutional Investor Survey 2015:n mukaan 59,1% sijoittajista piti yhteiskunnallista raportointia sijoituspäätöksen kannalta olennaisena tai tärkeänä.

Kotimaisena esimerkkinä vielä nostan tähän eilisen uutisen Finlaysonin hurjasta liikevaihdon kasvusta. Finlayson on viime aikoina panostanut vahvasti mm. vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja sidosryhmäsuhteisiin. 

Yritykset, jotka sitoutuvat tiiviiseen dialogiin sidosryhmiensä kanssa ovat paremmassa asemassa reagoimaan markkinoiden, talouden, ympäristön, sääntelyiden sekä sosiaalisiin muutoksiin. Vastuullisuusstrategiaa toteuttavat yritykset minimoivat riskejä, edistävät innovaatioiden syntyä, heillä on kasvava ja uskollinen asiakaskunta ja uskollinen, tehokas ja tuottava henkilöstö. Mutta näistä kirjoitamme myöhemmin lisää.

Vastuullista työpäivää!

/ Liisa-Maija

Lähteet: 

Eccles, R.G. & Ioannou, I. & Serafeim, G., The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance (December 23, 2014). Management Science, Volume 60, Issue 11, pp. 2835-2857, February 2014. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1964011 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1964011

Finlayson, Vastuullisuuden tavoiteohjelma 2020, https://www.finlayson.fi/editor_files/Vastuullisuuden%20tavoiteohjelma%202020.pdf

Henry, K., GE Reduces Freshwater Use 45% (April 9, 2015), Environmental Leader Conference 2017, https://www.environmentalleader.com/2015/04/ge-reduces-freshwater-use-45/

Walmart 2015 Global Responsibility Report, https://cdn.corporate.walmart.com/c0/24/2383f0674d27823dcf7083e6fbc6/2015-global-responsibility-report.pdf

Wheelan, T. & Fink, C., The Comprehensive Business Case for Sustainability (October, 21, 2016) Harvard Business Review. https://hbr.org/2016/10/the-comprehensive-business-case-for-sustainability